Gezondheid, veiligheid en milieu

Als een modern en zichzelf respecterende onderneming acht Royal Talens een verantwoorde behandeling van de gezondheids- veiligheids- en milieuaspekten van haar activiteiten van grote betekenis. Royal Talens ziet het daarom als een deel van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat de belangen van gezondheid, veiligheid  en milieu gerespecteerd worden. Dit betekent dat bij de besluitvorming inzake haar aktiviteiten, de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers en van de gebruikers van Royal Talens producten, alsmede de bescherming van het milieu, steeds een zeer belangrijke rol spelen.

Productontwikkeling
Bij de formulering van haar producten wordt door Royal Talens het gebruik van schadelijke  grondstoffen zoveel mogelijk beperkt. Door een voortdurende productontwikkeling worden bij nieuwe inzichten inzake de schadelijkheid van grondstoffen zoveel mogelijk onschadelijke alternatieven toegepast. Mocht het uiteindelijk toch onmogelijk of ongewenst zijn om bepaalde schadelijke stoffen te vervangen dan is het vaak niet te vermijden dat het product moet worden voorzien van een gevarenetiket. Op deze wijze wordt de gebruiker voorzien van de juiste informatie om veilig met het product te kunnen werken.

EU-etikettering
Op basis van de EU Stoffen- en Preparatenrichtlijn en de hieruit afgeleide (Europese) nationale wetgevingen, dienen gevaarlijke producten te worden voorzien van een gevarenetiket. Afhankelijk van fysische en chemische eigenschappen zijn er een aantal gevarenklassificaties, bijv. :
Ontvlambaar, Licht ontvlambaar, Schadelijk, Irriterend, Giftig en Milieugevaarlijk. Afhankelijk van de betreffende gevarenklassificatie is het gevarenetiket opgebouwd uit Risicozinnen (R-zinnen), Veiligheidszinnen (S-zinnen) en meestal één of meerdere gevarensymbolen.

Gevarensymbolen
De volgende symbolen zijn van toepassing op de Europese gevarenklassificaties:

Vlamsymbool
Dit symbool is van toepassing op producten die als “Licht ontvlambaar”(F) of “Zeer licht ontvlambaar” (F+) zijn geklassificeerd.

 

 

Doodshoofd
Dit symbool is van toepassing op producten die  als “Vergiftig”(T) of  “Zeer Vergitig ” (T+) zijn geklassificeerd. Sinds 2003 worden door Royal Talens geen producten meer geproduceerd die in deze categorie vallen.

 

 

Andreaskruis
Dit symbool is van toepassing op producten die als “Schadelijk”(Xn) of “Irriterend”(Xi) zijn geklassificeerd.

 

 

Milieugevaarlijk
Dit symbool is van toepassing op producten die als Milieugevaarlijk (N) zijn geklassificeerd. Deze klassificatie houdt in dat ze vergiftig zijn voor in het water levende organismen, of in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten kunnen veroorzaken.

 

 

Veiligheidsinformatiebladen
Het op de verpakking vermelde gevarenetiket is niet de enige wijze om een gebruiker te informeren over eigenschappen van het product. Een producent heeft namelijk de verplichting om een zogenaamd Veiligheidsinformatieblad te leveren voor producten die gevaarlijke componenten bevatten. Deze bladen bevatten informatie om de gebruiker op een verantwoorde wijze te laten omgaan met het product.
Royal Talens heeft deze bladen beschikbaar in verschillende talen, voor zowel producten die gevaarlijke componenten bevatten als voor producten die geen gevaarlijke componenten bevatten.

Kinderveilige sluiting
Producten met bepaalde gezondheidsrisico’s, met name voor kinderen, zijn voorzien van een kinderveilige dop. Alleen door tijdens het losdraaien de dop in te drukken kan de flacon worden geopend.

 

 

Tactile Warning
Teneinde ook blinden en visueel gehandicapten te attenderen op het gevaar, zijn een aantal producten voorzien van een z.g. “Tactile Warning”. Dit is een driehoekig symbool, in een af te tasten verhoogde bedrukking.

 

 

Kleurmateriaal voor kinderen
Binnen de EU vallen kleurmaterialen voor kinderen (bijvoorbeeld  Vingerverf en  Schoolverf) onder de Speelgoedregelgeving. Hierin staan de eisen beschreven waaraan producten  moeten voldoen die bedoeld zijn om bij het spelen te worden gebruikt door kinderen tot de leeftijd van 14 jaar.
De volgende symbolen zijn hierop van toepassing:

Met dit verplichte symbool (een zogenaamde CE-Markering) wordt aangegeven dat het product voldoet aan de gezondheid- en/ of veiligheidseisen, vastgelegd in de Europese richtlijn.

 

 

Dit symbool wordt toegepast indien het product,  ondanks het voldoen aan de criteria,  toch gevaarlijk kan zijn voor hele jonge kinderen. Tevens wordt dan aangegeven waar het gevaar uit bestaat (bijvoorbeeld inslikgevaar bij kleine onderdelen). Overigens kan in plaats van dit symbool ook de tekst “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” worden gebruikt.

 

 

Overige symbolen
Behalve de hierboven aangegeven symbolen zijn er nog andere symbolen te vinden op de verpakkingen. Dit kunnen wettelijk voorgeschreven symbolen zijn maar ook symbolen op basis van vrijwillig overeengekomen afspraken binnen bepaalde takken van industrie.

Omgekeerde Epsilon
Dit teken komt voor op spuitbussen, en geeft aan dat de producten voldoen aan de wettelijke eisen binnen de EU.

 

 

Ozonvriendelijk (CFK-vrij)
Is van toepassing op spuitbussen. Het geeft aan dat ze zijn geformuleerd met drijfgassen die als niet-schadelijk voor de ozonlaag worden beschouwd.

 

 

Schudden voor gebruik
Producten die na verloop van tijd kunnen resulteren in een niet meer homogeen mengsel, dienen voor gebruik te worden geschud. Dit symbool wordt gebruikt voor producten waarbij dit noodzakelijk is.

 

 

Groene punt
Wordt inmiddels in veel Europese landen gebruikt. Het geeft aan dat er een financiële bijdrage wordt geleverd aan de in dat land aanwezige inzamelingsinstantie (en verwerker) van verpakkingsafval.

 

 

Zelfontbranding
Doekjes en andere absorberende materialen kunnen, indien ze vervuild zijn met o.a.lijnolie, door broei spontaan ontbranden. Voor producten die een verhoogd risico hebben om deze spontane zelfonbranding te veroorzaken,  is de volgende waarschuwing van toepassing:
Materialen zoals doekjes, tissues en kleding, verontreinigd met dit product, kunnen spontaan ontbranden binnen een aantal uren. Om brandgevaar te vermijden, dienen alle verontreinigde materialen te worden bevochtigd met water (en zeep) en weggegooid in een afsluitbare (metalen) bak/pot.
Verontreinigde materialen dienen aan het eind van de dag steeds van de werkplek verwijderd te worden en buiten te worden opgeslagen.

Verenigde Staten (USA)
Anders dan in Europa dienen in de Verenigde Staten kleurmaterialen voor kunstenaars te worden gescreend volgens de ASTM norm D4236. Deze norm is opgenomen in de Amerikaanse wetgeving en beschrijft de wijze waarop een product moet worden geëvalueerd om te bepalen of het schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Op de verpakking van zo’n product dient een zogenaamd “Conformance Statement”, te worden afgedrukt waaruit blijkt dat het product voldoet aan de genoemde norm.
In het kader daarvan is Royal Talens lid van het Art &Creative Materials Institute (ACMI). Als onderdeel van het certificatieprogramma van dit instituut worden de Royal Talens producten telkens onderzocht, door een Toxicoloog, in overeenstemming met de genoemde ASTM-norm. Deze producten dragen als keurmerk één van de volgende ACMI seals (zegels). Onderaan zo’n zegel is steeds het “Conformance Statement” opgenomen.

AP-seal
Producten met het AP (Approved Product)-seal zijn gecertificeerd als zijnde niet-schadelijk.

 

 

CL-seal
Producten met het CL (Cautionary Labeling)-seal zijn voorzien van een waarschuwing. Het veilig gebruik van dit product is mogelijk indien de veiligheidsaanbeveling in acht worden genomen.

 

 

Health Label
Dit logo was de voorloper van bovengenoemde twee seals, ten teken dat de  producten door de ACMI gecertificeerd waren. Aan de hand van eventuele aanbevelingen moest worden afgeleid of het een veilig (zie AP-seal) of een gevaarlijk product (zie CL-seal) betrof.

 

 

Pigmenten op basis van zware metalen
Het risico voor de gezondheid van zwaar-metaalpigmenten wordt veelal bepaald door het biologisch afbreekbare deel. Pigmenten op basis van bijvoorbeeld kobalt, chroom en cadmium worden daarom getest met behulp van een maagzuursimulant. Binnen deze context kan vermeld worden dat Royal Talens uitsluitend cadmiumpigmenten verwerkt die voldoen aan de strengste eisen betreffende gezondheid en milieu.
Overigens worden pigmenten op basis van zware metalen bij  Royal Talens niet toegepast in pastels.
Voor wat het milieu betreft, zijn andere eisen van toepassing.

 

 

 

Facebook